Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.kvkinnovatietop100.nl van de Kamer van Koophandel (hierna KVK).

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Via deze website biedt de KVK Innovatie Top 100 ondernemers de mogelijkheid informatie te vinden en onderling contact te leggen. Tevens biedt de website achtergrondinformatie over innovatie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Tenslotte is er informatie te vinden en over het deelnemen aan de KVK Innovatie Top 100.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel KVK zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan KVK niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en de gegevens van KVK Innovatie Top 100 ondernemers. KVK garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. KVK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, de gegevens van KVK Innovatie Top 100 ondernemers en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer KVK links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door KVK worden aanbevolen. KVK aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door KVK niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op KVK.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Lees meer over de criteria en reglement linkbeleid KVK.

Informatie gebruiken

KVK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KVK of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacyverklaring

Om te kunnen deelnemen aan de KVK Innovatie Top 100 wordt je o.a. gevraagd bepaalde persoonsgegevens te vermelden zoals naam, e-mail adres, telefoonnummer en KVK nummer.

KVK gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Identificatie van juistheid deelname; is de ondernemer daadwerkelijk ingeschreven bij KVK en bevoegd namens het bedrijf. Dit is nodig ter verificatie van voldoen aan deelnamecriteria. Een deelnemend bedrijf dient een in Nederland geregistreerd MKB’er te zijn.
  • Communicatie met deelnemers rond deelname wedstrijd en events behorende bij deelname KVK Innovatie Top 100. Om tijdig te kunnen informeren over voortgang project en bekendmakingen zijn contactgegevens noodzakelijk.
  •  Het verstrekken van informatie over gerelateerde diensten van KVK indien hiertoe akkoord is gegeven.

Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zal KVK deze gegevens niet langer bewaren en deze verwijderen. Uiterlijke verwijdering van persoonsgegevens gebeurt in het jaar na inschrijving. Bij inschrijving behorende persoonsgegevens worden gedurende de lopende jaargang gebruikt voor communicatie en nazorg richting deelnemers, maar worden verwijderd bij ingang van de nieuwe jaarcyclus.

KVK draagt zorg voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens een passend niveau van bescherming te bieden.

De toestemming voor de publicatie van uw inschrijving op de website mag op elk moment worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden middels een schriftelijk bericht. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier: https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/contact

Mocht u gebruik willen maken van het recht op inzage, rectificatie of vergetelheid, dan kan dit door gebruik te maken van het contactformulier: https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/contact

Op deze verklaring is de privacy verklaring van KVK mede van toepassing. Deze verklaring is te vinden via: www.kvk.nl/privacy. Hierin staat de wijze van verwerking van KVK vermeld, deze verwerkingswijze is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

KVK zal vertrouwelijk omgaan met de bedrijfs- en fabricagegegevens van gebruikers, welke via www.kvkinnovatietop100.nl  zijn aangeleverd en als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. Waar het financiële bedrijfsgegevens enkel in het inschrijvingsformulier betreft worden gegevens per definitie niet gepubliceerd bij de inschrijving, maar enkel ter beschikking gesteld aan de beoordelende experts ten behoeve van jurering.

Wijzigingen

KVK behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie (inclusief de tekst van de voorwaarden), met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KVK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze website wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact