Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Disclaimer & Privacyverklaring

Algemeen

Via het domein mkbinnovatietop100.nl biedt MKB Innovatie Top 100 ondernemers de mogelijkheid informatie te vinden en contact te leggen met MKB Innovatie Top 100. Tevens biedt de website MKB Innovatie Top 100 achtergrondinformatie over innovatie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.

www.mkbinnovatietop100.nl is een publiek toegankelijk domein. De mogelijkheid is daarom aanwezig dat er personen en organisaties zijn die misbruik (proberen te) maken van de gepresenteerde gegevens. MKB Innovatie Top 100 heeft voorzieningen getroffen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. MKB Innovatie Top 100 beheert deze website. Door de website van het domein mkbinnovatietop100.nl te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website

Via het domein mkbinnovatietop100.nl worden de volgende soorten online diensten aangeboden: Informatiediensten, die tot doel hebben bedrijven en andere geïnteresseerden te informeren over het belang en de mogelijkheden van innovatie en de rol van MKB Innovatie Top 100 bij de bevordering daarvan.

Interactieve communicatiediensten, waaronder e-mail, die voorzien in de mogelijkheid tot consultatie, terugkoppeling en dialoog met geïnteresseerden. Transactiediensten, waarmee specifieke transacties tussen MKB Innovatie Top 100 en geïnteresseerden kunnen worden uitgevoerd, zoals aanmeldingen voor de MKB Innovatie Top 100.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op het onderwerp deelnemen aan de MKB Innovatie Top 100. Ondanks het feit dat MKB Innovatie Top 100 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MKB Innovatie Top 100 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MKB Innovatie Top 100 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MKB Innovatie Top 100 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. mkbinnovatietop100.nl verwijst, al dan niet door middel van hyperlinks, naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MKB Innovatie Top 100 niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het gebruik van deze informatie van derden geschiedt voor eigen rekening en risico. Ditzelfde geldt voor het gebruik van content geplaatst door derden op mkbinnovatietop100.nl. De redactie van mkbinnovatietop100.nl beoordeelt deze content op redelijkheid, maar niet op juistheid, volledigheid en actualiteit. Plaatsing van deze content betekent niet dat MKB Innovatie Top 100 de inhoud of strekking van deze content onderschrijft. MKB Innovatie Top 100 behoudt zich het recht voor om content te allen tijden zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. Je kunt MKB Innovatie Top 100 helpen eventuele fouten te corrigeren door je bevindingen naar de redactie van MKB Innovatie Top 100 te sturen.

Door derden geplaatste content mag niet ingaan tegen de goede zeden en mag geen direct commercieel doel dienen (bijvoorbeeld handelsreclame). Ook mogen derden zich niet melden onder een andere naam dan die van zichzelf of hun/zijn/haar bedrijf. Bij constatering van overtreding van deze regels wordt overgegaan tot onmiddellijke verwijdering van de betreffende gebruiker met alle bijbehorende publicaties. Voor eventueel ongemak of schade die andere bezoekers van de website hiervan ondervonden of ondervinden, aanvaardt MKB Innovatie Top 100 geen enkele aansprakelijkheid.

Privacyverklaring

De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Bij het uitvoeren van deze taken verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring lees je om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe jij jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen.

Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

MKB Innovatie Top 100 garandeert de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en fabricagegegevens van gebruikers, welke via mkbinnovatietop100.nl worden aangeleverd en die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.

Intellectuele eigendomsrechten

De op mkbinnovatietop100.nl geboden informatie mag worden gedownload en geprint voor eigen persoonlijk gebruik. MKB InnovatieTop 100, respectievelijk rechthebbende derden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKB Innovatie Top 100, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar de homepage zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van MKB Innovatie Top 100. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina's, zogenoemde 'deeplinks', moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de redactie van MKB Innovatie Top 100.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

MKB Innovatie Top 100 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan MKB Innovatie Top 100 wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van MKB Innovatie Top 100.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

MKB Innovatie Top 100 behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact