Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Studiekeuze bootcamp®

Studiekeuze Bootcamp®

Bedrijfsnaam Studiekeuze bootcamp®
KvK Nummer Arnhem 64841022
Website studiekeuzebootcamp.nl
Beschrijving onderneming Studiekeuze Bootcamp® is een landelijke organisatie van studiekeuze adviseurs. Zij heeft als missie: het oplossen van het studiekeuze probleem in Nederland. De 16 studiekeuze adviseurs werken allen aan de hand van de effectieve Studiekeuze Bootcamp® methode. De Studiekeuze Bootcamp® geeft praktisch, concreet en arbeidsmarktgericht studiekeuze advies.
Naam innovatie Studiekeuze Bootcamp®
Beschrijving innovatie De Studiekeuze Bootcamp® biedt jongeren persoonlijke en concrete hulp bij het studiekeuzeproces. De Studiekeuze Bootcamp® leidt tot betrouwbare zelfkennis, een weloverwogen en persoonlijke ‘studie top 5’ en een concreet studiekeuze-actieplan.
De basis van de Studiekeuze Bootcamp® is een gevalideerd motivatie assessment dat op de DiSC theorie is gebaseerd. Dit geeft betrouwbare zelfkennis. Deze zelfkennis is cruciaal om de informatie die jongeren aangeboden krijgen over studies te kunnen beoordelen en studies te kunnen selecteren.
De Studiekeuze Bootcamp® wordt in één intensieve sessie van vier uur doorlopen. Het geeft jongeren duidelijkheid en zelfvertrouwen en leidt tot een weloverwogen studieadvies, rust en motivatie.
Het studiekeuze advies is arbeidsmarktgericht. Het houdt sterk rekening met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de daaraan gerelateerde baankansen. De Studiekeuze Bootcamp® is concreet, persoonlijk en doelgericht.
Elke stap in de Studiekeuze Bootcamp® wordt geëvalueerd. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd:

1. De Studiekeuze Bootcamp® wordt door de deelnemers beoordeeld met een 8,5 of hoger.

2. 96% van deelnemers beveelt de Studiekeuze Bootcamp® achteraf in zijn netwerk aan.

3. Deelnemers geven aan dat ze beter zijn voorbereid op hun studiekeuze door de Studiekeuze Bootcamp® waardoor zij zich zeker voelen van hun keuze.

Tweejaarlijks wordt de kwaliteit van het studiekeuze advies gemeten in samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven (Faculteit Toegepaste psychologie/HRM). Als onderdeel van het afstudeeronderzoek, meet een student de effectiviteit op de lange termijn (studievoortgang en studieplezier) van de Studiekeuze Bootcamp®-methode. Zie hier de uitkomsten uit 2019 ingevuld door jongeren die tussen 2016 en 2018 deelnamen aan een Studiekeuze Bootcamp®:
Website innovatie https://studiekeuzebootcamp.nl/wp-conten...
Noodzaak en belang van deze innovatie Probleem dat de Studiekeuze Bootcamp® wil oplossen:
Uit de monitor van de overheid blijkt dat uitval onder eerste jaars studenten in het Hoger Onderwijs in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen is van 31,1 naar 32,3 procent.
In 2018 deed Stemmingmakers in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar studiekeuzestress en studie-uitval onder jongeren. Niet goed weten wat bij je past, wat je leuk vindt en wat je wil, ervaren jongeren als de meest stressvolle factoren en maakt het volgens hen moeilijk om een en keuze te maken uit de duizenden studiemogelijkheden die er zijn. Jongeren geven aan dat ze hier graag bij geholpen willen worden. (Stemmingmakers, 2018). Decanen, ouders, mentoren doen hun best deze hulp te bieden maar komen tijd te kort en/of missen de kennis om het studiekeuzeproces in de snel veranderende wereld waarin we leven goed te kunnen begeleiden. Zeker dit jaar nu de open dagen van Hogescholen en Universiteiten door Corona maatregelen online zullen plaatsvinden is de Studiekeuze Bootcamp ® voor jongeren onmisbaar.

De oplossing die de Studiekeuze Bootcamp® biedt.
De Studiekeuze Bootcamp®:
1. Leidt tot betrouwbare zelfkennis waardoor jongeren in staat zijn studiekeuzes te maken die beter bij hen passen. Dit geeft zelfvertrouwen en motivatie.
2. Helpt jongeren passend en gemotiveerd te kiezen uit het enorme studieaanbod dat er in Nederland is. Dit geeft duidelijkheid en rust.
3. Helpt jongeren een beter gemotiveerde studiekeuze te maken en zo het aantal studie uitvallers in Nederland te verlagen. 90% van de deelnemers zegt na het doorlopen van de Studiekeuze Bootcamp® de juiste studiekeuze gemaakt te hebben en 97% denkt de gekozen studie af te maken.
4. Leert jongeren toekomstgericht en planmatig te kijken naar mogelijkheden en hun toekomst.
5. Leidt tot arbeidsmarktgericht studiekeuze advies en daarmee tot een beter functionerende arbeidsmarkt en goed draaiende Nederlandse economie.
Bijdrage aan een betere wereld Ontwikkelingen/uitdagingen die wij in de wereld zien en waar wij een oplossing voor willen bieden:
1. Confucius (551 – 479 v Chr) “Geef me een baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken.“
Een studie die bij je past, leidt tot een baan die bij je past. Dit leidt tot een verhoging van het werkgeluk en de productiviteit van medewerkers.
Dit is goed voor werknemers en werkgevers en daarmee voor de gehele samenleving
Door de vergrijzing is het van groot belang dat iedereen die kán werken in de toekomst ook gáát en blijft werken (duurzame inzetbaarheid) en een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Wie werkt betaalt immers belasting en dat is van groot belang om onze verzorgingsmaatschappij te kunnen blijven financieren.
2. De arbeidsmarkt is enorm in beweging, banen verdwijnen en er komen nieuwe voor terug. Al jaren bestaat er een mismatch op de arbeidsmarkt. Jongeren kiezen onvoldoende de studies die leiden tot banen waar werkgelegenheid in is. Bovendien zijn veel banen bij jongeren onbekend waardoor zij studies die tot deze banen leiden niet in overweging nemen.
3. Burn-out onder studenten. De afgelopen jaren is het aantal studenten dat kampt met burn-out verschijnselen enorm gestegen. Studiedruk en studiestress zijn hier vaak de oorzaak van. Ook onder werkenden is de stressbeleving in Nederland hoog.
4. Dit jaar zullen de open dagen van Hogescholen en Universiteiten door Corona maatregelen online plaatsvinden. Studiekeuze oriëntatie wordt hierdoor nog lastiger dan het al voor veel jongeren was. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, richting en structuur.

De Studiekeuze Bootcamp® biedt op de volgende wijze een oplossing voor bovenstaande uitdagingen/ontwikkelingen:
De Studiekeuze Bootcamp®:
1. Vergroot op jonge leeftijd aan de hand van een gevalideerd motivatie assessment en de talentenquiz het zelfinzicht en levert betrouwbare zelfkennis. Hierdoor zijn jongeren beter in staat passende studie/loopbaankeuzes te maken.
2. Biedt een persoonlijke ‘studie top 5’ en studiekeuze-actieplan. Hiermee is de stip op studiekeuze horizon gezet. Dit geeft jongeren duidelijkheid, motivatie en rust.
3. Helpt jongeren een gemotiveerde en duurzame studiekeuze te maken waardoor stress en burn-out wordt verminderd. Na het doorlopen van hun studie zullen zij terecht komen in banen die hen motiveren en waar voldoende werkgelegenheid in is. Dit leidt in hun werkende leven tot meer werkgeluk, minder stress en duurzame inzetbaarheid
4. Geeft arbeidsmarktgericht advies en heeft tot doel de duurzame inzetbaarheid van jongeren direct aan het begin van hun loopbaan te vergroten. Hierdoor zijn zij meer en langer waardevol voor de arbeidsmarkt. Dit is voor de verzorgingsstaat, de economie en de solidariteit tussen verschillende leeftijdsgroepen van groot belang.
5. Is voor iedereen toegankelijk. Wij staan voor een inclusieve samenleving. Jongeren waarvan de ouders de Studiekeuze Bootcamp® niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis sessie. Ook organiseren wij gratis Talentenquizen tijdens mentoruren op middelbare scholen om het zelfinzicht te vergroten en helpen zij met het selecteren van passende studies tijdens inloopspreekuren.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Studiekeuze Bootcamp® methode is als als intellectueel eigendom door Valeri Berns aangemeld bij Benelux Office For Intellectual Property (BOIP).
1. Originele methodiek: De Studiekeuze Bootcamp® maakt gebruik van effectieve op elkaar afgestemde (online) hulpmiddelen (motivatie-assessment, talentenquiz, Qompas) waardoor het studiekeuzetraject met een jongere op innovatieve, effectieve en doelgerichte wijze in vier uur doorlopen wordt.
2. Nieuw uitgangspunt: De Studiekeuze Bootcamp® gaat uit van de intrinsieke motivatie van een jongere. Deze motivatoren worden door middel van een online assessment gevalideerd gemeten. Motivatoren hebben een voorspellende waarde en geven inzicht in de taken waar iemand in zijn werkende leven de meeste energie van krijgt. Door te herleiden in welke banen deze taken ‘verstopt’ zitten en studies te selecteren die leiden tot deze banen, kiezen jongeren intrinsiek gemotiveerd.
3. Eigentijdse doelstelling: Studiekeuze Bootcamp® geeft arbeidsmarktgericht studiekeuze advies over baankansen en arbeidsmarktontwikkelingen
4. Nieuwe en concrete belofte: De Studiekeuze Bootcamp® leidt in vier uur tot een vergroot zelfinzicht, een passende persoonlijke ‘studie top 5’ en een concreet studiekeuze actieplan.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact