Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Wijkie BV

Wijkie | We Delen Energie!

Bedrijfsnaam Wijkie BV
KvK Nummer 67064817
Website www.wijkie.com
Beschrijving onderneming Wijkie: Een social energy-app

Wijkie (voorheen Groenewijkstroom) richt zich op het binnen de wijk houden van groene stroom die in die wijk is opgewekt met zonnepanelen. Wordt er namelijk teveel stroom opgewekt dan vloeit het surplus via het energienet de wijk uit. Dat kan in het huidige energienet voor ongewenste piekbelastingen zorgen.

Het virtuele stroomnet van Wijkie maakt meer ruimte voor zonne-energie in het energiesysteem. Het is een product die de piekbelasting van de elektriciteitsnetten door teruglevering van zonne-energie beperkt en zo bijdraagt aan een optimale inpassing van zon-pv in het energiesysteem.

Via de Wijkie app kunnen aangesloten bewoners zien wanneer er zo’n overschot is, zodat ze er dan zelf gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld door op dat moment de elektrische auto of fiets op te laden. Voor deze gebruikte groene stroom krijgen de bewoners ‘Wijkies’ die ze bij winkeliers en ondernemers in de wijk kunnen besteden. Aansluiting bij het systeem kost bewoners niets.

Wijkie is een goedkoop, simpel en gebruiksvriendelijk systeem. Aan de hand van de koppeling van de data van slimme energiemeters van huishoudens creëren ze een virtueel stroomnet. Met dit virtuele stroomnet, maken ze oude stroomnetten slim en zijn daarmee een goedkoop alternatief voor de traditionele netverzwaring van de netbeheerder.
Naam innovatie Wijkie | We Delen Energie!
Beschrijving innovatie Wijkie is een innovatief product waarmee huishoudens zonder zonnepanelen de stroom van de buren met zonnepanelen gebruiken op moment van overschotten van geproduceerde groene stroom in de wijk.

In ieder laagspanningsnet verbinden we de slimme energie meters van huishoudens digitaal met elkaar zodat er – naast de fysieke verbinding van het elektriciteitsnet – een virtuele verbinding tussen huishoudens ontstaat. Via algoritmes wordt de data van gebruikers in het lokale stroomnet live, beveiligd en anoniem verrekend.

- Stroom neemt de weg van de minste weerstand en alle huishoudens in een straat zijn met elkaar verbonden via het stroomnet. Als een huishouden met zonnepanelen stroom levert aan het net, en een huishouden zonder panelen op dat moment stroom verbruikt, dan blijft deze opgewekte stroom in de straat en wijk.-

Met de Wijkie-app kunnen aangesloten bewoners zien wanneer er een overschot aan geproduceerde stroom in de wijk is, zodat ze er dan zelf gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld door op dat moment de elektrische auto of fiets op te laden, te wassen, te stofzuigen et cetera. Voor deze gebruikte groene stroom krijgen de bewoners ‘Wijkies’ die ze via de Wijkie-app bij winkeliers, ondernemers, verenigingen en andere deelnemers in de wijk kunnen besteden.

De eigen ontwikkelde techniek is geoctrooieerd. Het octrooi van Groenewijkstroom omvat het sturen van berichten en het aansturen van slimme apparaten aan de hand van de data uit de koppeling van slimme meters. Met de koppeling van de data van deze meters kunnen we live berekening hoeveel stroom er in de wijk over is en huishoudens zonder zonnepanelen activeren om op de piekmomenten meer stroom te gebruiken, zodat er minder stroom nodig is als er lokaal niets wordt geproduceerd.
Website innovatie www.groenewijkstroom.nu
Noodzaak en belang van deze innovatie Voor een geslaagde energietransitie is het van vitaal belang dat we onze energievoorziening flexibiliseren. Zo zorgen we er namelijk voor dat er volop ruimte komt voor duurzame energie op het Nederlandse energienet en dat deze altijd beschikbaar is. Voor iedereen. Zorgen voor de broodnodige flexibiliteit stelt de energiemarkt voor uitdagingen.

Het virtuele stroomnet van Wijkie (voorheen Groenewijkstroom) maakt meer ruimte voor zonne-energie in het Nederlandse energiesysteem.

Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfspanden. Ook steeds meer grootschalige zonneweides hebben al het licht gezien. Een positieve ontwikkeling die de energiewereld ook voor uitdagingen stelt. Teruglevering van zonne-energie leidt namelijk tot extra netbelasting waardoor investeringen in zwaardere aansluitingen nodig zijn en vaak ook een netverzwaring. Kosten die uiteindelijk door Nederlandse burgers moeten worden opgebracht. Wijkie is een product die de piekbelasting van de netten door teruglevering van zonne-energie beperkt en zo bijdraagt aan een optimale inpassing van zon-pv in het energiesysteem.

Wijkie is een goedkoop, simpel en gebruiksvriendelijk systeem. Met ons virtuele stroomnet, maken we oude stroomnetten slim en zijn we een goedkoop alternatief voor de traditionele netverzwaring van de netbeheerder. Door de schommelingen op het net zijn zij genoodzaakt het net te verzwaren; een oplossing die hoge investeringen vraagt. Door de inzet van Wijkie hoeven de netbeheerders in wijken met veel opwek minder of geen investeringen in het verzwaren van het kabelnet te doen. Ook het verhogen van het vermogen van transformatoren is niet nodig.
Wijkie richt zich op straten en wijken waar met zonnepanelen veel stroom wordt opgewekt en er een grote vraag naar energie is. Huishoudens (met en zonder zonnepanelen) nemen gratis deel aan Wijkie. We genereren inkomsten door abonnementen af te sluiten voor het gebruik van het virtuele stroomnet. Netbeheerders, lokale overheden/ gemeenten, woningbouwverenigingen en bewonerscollectieven/ energiecoöperaties maken hier gebruik van.

Vanaf eind 2019 gaan we het systeem ontwikkelen waarmee huishoudens zelf hun slimme apparaten kunnen aansluiten op onze database; The Internet of Things (IoT). Dit systeem maakt het mogelijk dat onze database de slimme apparaten kan aansturen, zodat er nog beter, sneller en gerichter op pieken in het lokale net kan worden gereageerd. Dit systeem maakt het ook mogelijk om (toekomstige) onderspanning en capaciteitsproblemen in het laagspanningsnet op te lossen.

Door de toekomstige hoge elektrisch vervoer (EV) penetratie kunnen onderspanning- en capaciteitsproblemen op het laagspanningsnet optreden. Door gebruik te maken van slim laden kunnen netinvesteringen voorkomen worden. Dit houdt in dat EV’s direct gaan laden als er lokaal een overschot aan geproduceerde stroom ontstaat. Maar ook; niet gaan laden als er lokaal een (te) hoge vraag naar stroom is. Daarin is het een uitdaging om EV-gebruikers de flexibiliteit van hun laadgedrag ter beschikking te laten stellen. Met Wijkie zijn lokale/ sociale component zal de acceptatie (met bijkomende impact) verhoogd worden.

Deze IoT doorontwikkeling maakt het mogelijk om overbelasting van het laagspanningsnet te reduceren door; slim (ont-)laden van batterijen, slim aansturen van warmtepompen en alle IoT-apparaten in huis. Als bijkomend voordeel heeft de verandering in verbruikscurve (en de resulterende lagere pieken), dat de knelpunten op het middenspanningsnet ook deels of helemaal opgelost kunnen worden, wat niet het geval is voor de traditionele netversterking die een netbeheerder uitvoert.
Bijdrage aan een betere wereld We versnellen de energietransitie in de bebouwde omgeving (specifiek voor lagere inkomens) en verminderen daarmee de totale CO2-uitstoot in de gemeente. Bovendien stimuleren we de lokale detailhandel en werken aan sociale wijken door burgerparticipatie en buurthulp. Iets wat voor zowel gemeente als woningbouw van belang is.

Een aanzienlijk deel van de particuliere woningbezitters heeft onvoldoende vermogen om te investeren in verduurzaming van hun woning. Zij hebben niet de middelen om te investeren in de aanschaf van zonnepanelen. Juist deze huishoudens (die geen zonnepanelen hebben) krijgen nu toegang tot lokaal opgewekte groene stroom en daarmee een mogelijkheid om te besparen op hun energielasten en met de duurzaamheidsbeweging mee te doen.

In de pilot is aangetoond dat goed inzicht via de Wijkie-app in het energieverbruik een huishouden kan helpen om energie te besparen. We constateren een besparing van 2,5% door inzicht in het energiegebruik van de woning met gebruik van de Wijkie-app. Een typisch huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar waarmee (3.500*0,025 = 87,5 kWh) energie kan worden bespaard per woning en opwekking van een kolencentrale verdrongen wordt. De CO2-uitstoot van een kWh geproduceerd uit kolen is ongeveer 0,7 kilogram CO2, waarmee de besparing op dit aspect neerkomt op ongeveer 61 kg CO2 per woning per jaar.

In wijken met hoge PV-penetratie (zonnepanelen) kan de netspanning te hoog oplopen op de dagen met veel zonnestroom-productie. Hierdoor gaat een deel van de opbrengst verloren, dit wordt peak-trashing genoemd. In totaal gaat er zo’n 3% van de jaaropbrengst verloren op deze manier. Door met gebruik van Wijkie de energievraag in de wijk te verhogen daalt de netspanning en kan een deel van de afschakeling voorkomen worden. In de huidige pilots zien we dat twee derde van de afschakeling voorkomen wordt, oftewel 2% van de jaaropbrengst. Dit betekent dat er (2.295*0,02=45,9 kWh) meer geproduceerd kan worden waarmee opwekking van kolencentrale verdrongen wordt, waarmee de besparing op dit aspect neerkomt op ongeveer 32 kg CO2 per woning per jaar. Bovendien betekent dit voor deelnemende huishoudens met zonnepanelen dat zij meer opbrengt uit de zonnepanelen halen.

Een woning met panelen gebruikt één derde van de eigen opgewekte energie direct, twee derde wordt terug geleverd aan het distributiesysteem. Bij direct gebruik door de buurtgenoten die op hetzelfde laagspanningsnet zijn aangesloten worden distributie en transmissieverliezen voorkomen. Voor residentiele terug levering van zonnestroom geldt 2% netverliezen voor het tweemaal passeren van een MS/LS transformator. Een gemiddelde wijk waar Wijkie ingezet zal worden heeft voor iedere woning met een PV-installatie twee woningen zonder PV. Hiermee wordt zonder interventie van Wijkie de hoeveelheid eigengebruik binnen de wijk al verhoogd naar 70%. Door de prikkels van de Wijkie-app zien we dat nog eens 15% van de opgewekte zonnestroom binnen de wijk gehouden kan worden. Zodoende gaat er per woning (2.295*0,15*0,02 = 6,9 kWh) minder verloren aan netverliezen, waarmee opwekking van een kolencentrale verdrongen wordt. De besparing op dit aspect komt neer op ongeveer 5 kg CO2 per woning per jaar.

Een gemiddelde wijk waar Wijkie ingezet zal worden heeft voor iedere woning met een PV-installatie twee woningen zonder PV. Bij elkaar beteken dit voor een gemiddelde Wijkie deelnemende woning een CO2-reductie van 32/3 + 5/3 + 61 = 73 kg per jaar realiseert. Wat bijdraagt aan doelstellingen op gebied van het versnellen van de energietransitie en CO2-reductie. Met de schaalgrote die Wijkie kan bereiken kan hiermee een grote maatschappelijke impact worden gerealiseerd.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wijkie biedt een totaaloplossing voor het opvangen van de schommelingen op het laagspanningsnet die ontstaan door decentrale opwek van energie. De combinatie van de totaaloplossing met het sociale aspect (de verbinding van de wijk-burgers en winkeliers in de wijk) en IP (Intellectual Property) maakt dat de onderneming een unieke positie heeft die onderscheidend is omdat we stroom besparen door lokaal stroomverbruik te stimuleren op momenten van overschot in de wijk.

De eigen ontwikkelde techniek is in Nederland geoctrooieerd en de wereldwijde PCT-octrooiaanvraag is recent positief afgerond, wat betekend dat we vanaf juni 2019 wereldwijd octrooien kunnen indienen. We richten ons met Wijkie op onze West Europese omliggende landen - waar slimme energie meters zijn - en op de Verenigde Staten.

Met het concept en de techniek wonnen we in de pilotfase diverse prijzen en nominaties: beste Arnhemse starter van 2017, Energie Talent Award 2017, genomineerd Accenture Innovation Award 2018, Gelderland daagt je uit 2018, finalist Jan Terlouw Ambitieprijs 2018 en winnaar Flex Challenge Award 2018.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact