Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

RoNik Inspectioneering BV

Ultrasoon dikte meten met drones in 'besloten ruimtes' (binnen een 'Kooi van Faraday')

Bedrijfsnaam RoNik Inspectioneering BV
KvK Nummer 65914031
Website www.ronik.nl
Beschrijving onderneming RoNik Inspectioneering B.V. leidt en realiseert inspectieprojecten door middel van innovatieve inzet van specifiek op de klantbehoefte ontwikkelde robotica, video-inspecties en 3D modellering ten behoeve van de procesindustrie en specifiek Oil en Gas-, de Power-, Chemical en Food & Beverage industrieën. Het merendeel hiervan is BRZO geclassificeerd en staan dus onder continu toezicht van de Overheid.

De focus van de werkzaamheden werkzaamheden ligt op die met het hoogste afbreukrisico;
- in 'besloten ruimtes'
- op hoogte
Naam innovatie Ultrasoon dikte meten met drones in 'besloten ruimtes' (binnen een 'Kooi van Faraday')
Beschrijving innovatie Voorbeeld 1 (gerealiseerd)
Een opslagtank van toxische- of brandbare producten is één van de grootste uitdagingen binnen de robotica. Het zelfstandig navigeren van een drone binnen besloten ruimten, waardoor de mens niet op hoogte in de besloten ruimte hoeft te werken.
Daarnaast wordt het aantal mensen binnen de besloten ruimte gelimiteerd tot drie.
Hiermee wordt de grootste kans op ongevallen (potentieel zelfs een dodelijk ongeval) binnen de industrie aanzienlijk verkleind.

Voorbeeld 2 (road map 2019)
Inspecties aan bruggen, steigers en andersoortige watergebonden infrastructuur wordt momenteel uitgevoerd met behulp van bemande schepen, tijdelijke inspectieconstructies en met behulp van veel manuele arbeid. De huidige manier van inspecties uitvoeren is uiterst ineffectief. De kosten zijn hoog, terwijl de inspecties inconsequent en met een te lage frequentie plaatsvinden. Daarnaast brengt de huidige manier risico’s met zich mee voor het uitvoerend personeel. Dit leidt ertoe dat waterautoriteiten en -bedrijven niet altijd voldoende inzicht hebben in de actuele status van hun assets en zicht hebben op het effect en/of noodzaak van onderhoud. In dit project wil Ronik Inspectioneering, innovatieve monitoring- en inspectietechnieken ontwikkelen waarmee nauwkeurige informatie over de conditie van de maritieme infrastructuur kan worden verkregen. Dit met aandacht voor lage kosten en beperkte omgeving- en milieuhinder.
Website innovatie http://www.ronik.nl/?q=Inspectioneering ...
Noodzaak en belang van deze innovatie @ voorbeeld 1
Nederland huisvest ongeveer 400 BRZO-bedrijven (conform de Seveso-richtlijn). Een BRZO bedrijf staat onder toezicht van de Overheid, die gegarandeerd eens per jaar een inspectie uitvoert. Het uitvoeringsorgaan is het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Zij licht vergunningen en toetst aan de best beschikbare technieken (in hoofdzaak PGS 29 en PGS 15, met als onderligger o.a. de PGS 1 en 6). Zware incidenten rapporteert het ILT aan de Europese Commissie.

Bron: rapport ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2014’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 14 september 2015.

Jaarlijks vinden er tientallen dodelijke ongevallen plaats in de bouw, waar ook de ombouw van installaties toe behoort. Verstikking is een van de doodsoorzaken die in de industrie plaatsvindt, ten gevolge van innertisering (het verdrijven van lucht d.m.v. een stikstofdeken om oxidatie tegen te gaan) of het niet volledig gasvrij gemaakt kunnen zijn van besloten ruimten.

@ voorbeeld 2
De Europese infrastructuur veroudert snel. In Nederland geven we elk jaar al ongeveer 6 miljard euro uit om in goede staat te houden wat we vroeger hebben gebouwd. Een groot deel hiervan bestaat uit zogenaamde monitoring- en maintenance werkzaamheden aan watergebonden infrastructuur. Zo bevat onze infrastructuur ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Veel van deze bruggen, steigers en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur, terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Hierdoor verschuift de inspanning van het bouwen van nieuwe infrastructuur naar het in stand houden van bestaande infrastructuur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist goede planning om hinder te beperken. Daarom loont het om preciezer te bepalen hoelang deze maritieme infrastructuur veilig kan worden gebruikt, zodat onnodig vroeg vervangen of renoveren wordt voorkomen.
Monitoring helpt de daadwerkelijke staat van de infrastructuur te bepalen, waardoor goede voorspellingen zijn te maken van de toekomstige conditie. Zo kunnen nadere inspecties, onderhoud, renovaties of andere maatregelen op het juiste moment plaatsvinden. In de praktijk leidt meten en monitoren er vrijwel altijd toe dat je maatregelen kunt uitstellen zonder dat de veiligheid in het geding is. Dit voorkomt dat het zekere voor het onzekere wordt genomen en onnodig wordt ingegrepen. Kortom, vanuit de maritieme wereld is er veel vraag naar actuele en exacte onderhoudsdata.
Bijdrage aan een betere wereld Veiligheid voor mens en omgeving is voor allen essentieel.
Verlaging van de afbreukrisico’s verhoogt de mate van veiligheid.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Octrooi aanvrage m.b.t. ‘Novelty, Inventive step and Industrial applicability’;
- P6069156 resulteerde in International application no. PCT/NL2018/050575
- P6073720NL wordt PCT voorbereid

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact