Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Modified Materials BV

Alternatieven voor lood zoals gebruikt in de sportvisserij

Bedrijfsnaam Modified Materials BV
KvK Nummer 20124499
Website www.modifiedmaterials.nl
Beschrijving onderneming Modified Materials is een materiaalkundig ingenieursburo gespecialiseerd in ontwikkelingen van, en met polymeren. Het bedrijf werkt in opdracht van bedrijven en (semi)overheid, en zet daarnaast eigen projecten op die altijd duurzaam van karakter zijn. De verhouding eigen projecten en werk in opdracht is ongeveer 50-50%.
Directeur eigenaar Jos Lobee heeft een groot netwerk, en werkt vaak en plezierig met andere organisaties samen. Zo wordt samengewerkt met Waterschappen aan demonstraties van loodvrij materiaal, en aan de ontwikkelingen van het biopolymeer PHA uit rioolwater. Met de professionele visserij lopen ontwikkelingen op gebied van alternatieven voor pluis (de bekende oranje en blauwe draadjes op het strand). Met meerdere consortia van bedrijven wordt gewerkt aan goed recyclebare composieten, en met ontwerpers aan de technische realisatie van hun producten, o.a. aan project Mourn van Studio Nienke Hoogvliet.
Naam innovatie Alternatieven voor lood zoals gebruikt in de sportvisserij
Beschrijving innovatie De eerste vragen over vislood werden in de tweede Kamer gesteld in 1989, en de eerste 25 jaar daarna is er weinig gebeurd. Sinds 2008 werkt Modified Materials in een eigen project aan de ontwikkeling van alternatieven voor lood zoals gebruikt in de sportvisserij. In 2009 is samen met Sportvisserij Nederland en Waterschap Scheldstromen een groot ontwikkelproject opgezet om alternatieven te ontwikkelen. Sinds 2016, met de nominatie voor de Waterinnovatieprijs samen met Waterschap Limburg en de lokale sportvisserij, komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling.

Lood is een giftig zwaar metaal, het is een Zeer Zorgwekkende Stof. Er is zowel in Nederland als in de EU beleid om de uitstoot van deze stoffen terug te dringen. Lood is zowel voor het milieu als voor de mens gevaarlijk. Sportvissers gebruiken gewichten bij het vissen van 0,1 tot 500 gram en veel van die gewichten blijven in het water achter.

Aanvankelijk ging het om een ontwikkeling van een loodvrij product, maar toen producenten van vislood niet geïnteresseerd bleken in samenwerking, is besloten zelf te investeren in productie, de introductie van het materiaal in de markt en het betrekken van de sportvisserij en de waterbeheerders bij deze innovatie.

Net zo belangrijk als de technische innovatie is dat Modified Materials het vislood als onderwerp op de agenda heeft gekregen bij waterbeheerders en ministeries, o.a. door het initiatief te nemen voor de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, die in mei 2018 is ondertekend.

Vislood vormt de grootste bron van lood naar ons water. Lood overschrijdt in 2,5 % van metingen in oppervlaktewater de norm. Modified Materials werkt met ijzerpoeder met een zelf ontwikkelde binder op basis van het goed in water afbreekbare biopolymeer PHA. IJzer(verbindingen) komen van nature voor in de bodem en in het water. Er is een breed pakket gewichten ontwikkeld, waarmee alle door de Nederlandse sportvisser gebruikte gewichten vervangen kunnen worden. In tests en demonstraties met vissers blijken de gewichten goed te voldoen.

Om de gezondheidsrisico's van het zelf lood gieten te beperken, is een doe-het-zelf systeem ontwikkeld wat we graag samen met met de overheid en sportvisserij beschikbaar willen maken voor deze grote groep sportvissers.
Website innovatie www.loodvrijvissen.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Sinds begin jaren 80, toen het lood in de benzine verboden werd, is de totale loodemissie gedaald. Echter, Nederland heeft een fors probleem met lood in de bodem, zie o.a. de “Let op lood!” campagne van de GGD’s samen met gemeenten en provincies. Deze campagne waarschuwt inwoners van grote delen van o.a. Rotterdam en Amsterdam contact met grond te vermijden vanwege aanwezigheid van lood. Recentelijk waarschuwen ook de Provincies voor de duizenden locaties in dorpen en kleinere steden waar hoge concentraties lood zijn aangetroffen.

De sportvisserij laat jaarlijks 524.000 kilo lood in het water achter, in het zoete water 54.000 kilo en in het zoute 470.000 kilo. Een belangrijk deel hiervan komt met het baggeren in de bodem. De sportvisserij is laat met het aanpakken van lood. Nog steeds vinden veel vissers op zee het normaal om 0,5 tot 1 kg lood per persoon per dag te verliezen.

Een aanzienlijk deel van het loodverlies op zoet water komt voort uit de keuze van de visser om lood los-systemen te gebruiken, die het loden gewicht bewust in het water achter laten als een vis bijt. De verbetering van de kwaliteit van ons water door het terugdringen van nutriënt-uitstoot leidt tot meer waterplanten en grotere biodiversiteit, maar helaas ook tot een groter risico op het verlies van vislood omdat de lijn in de waterplanten vast komt te zitten.

Lood is zeer schadelijk voor de zich ontwikkelende hersenen van kinderen tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren. Zelfs bij zeer kleine blootstelling neemt het risico op IQ verlies en gedragsproblemen als ADHD toe. De manier van omgaan met lood in de sportvisserij, werkt blootstelling van een grote groep vissers en kinderen in hun omgeving in de hand.

De sportvisserij is zeer gehecht aan lood. Sportvissers zien de overstap naar loodvrij materiaal als een grote verandering. Veel vissers en winkeliers gieten zelf hun lood waardoor lood erg goedkoop is. Er is in de sportvisserij een enorm gebrek aan kennis over de gevaren van lood. In een recente studie door studenten Geneeskunde in opdracht van de Stichting Gezond Water werd gevonden dat 12 % van de ge-enquêteerde vissers zelf lood giet en dat 40 % van de vissers lood mee in huis neemt. Nederland kent 1,2 miljoen sportvissers, en met het in de studie gevonden gedrag, is het niet verbazingwekkend dat de studenten vislood omschrijven als een probleem voor de volksgezondheid.
Bijdrage aan een betere wereld Het is denkbaar dat er een wezenlijke invloed is van vislood op het aantal ADHD gevallen bij kinderen. Het onderzoek van de studenten geneeskunde geeft daarvoor veel aanwijzingen. Het uitbannen van vislood neemt de belangrijkste bron weg van blootstelling aan een Zeer Zorgwekkende Stof lood bij 1,2 miljoen Nederlandse sportvissers en hun gezinsleden.

De Nederlandse situatie is vergelijkbaar met die in de meeste andere Europese landen. Via het project met Waterschap Limburg zijn er eerste stappen gezet in Duitsland. Met het VLIZ en het Belgische Federaal Ministerie voor gezondheid, voedselveiligheid en milieu loopt er een groot onderzoek waarin loodalternatieven van Modified Materials in de praktijk worden vergeleken met lood op charterschepen en op het strand.

Vislood is met een verlies van 470.000 kilo op zout water en 54.000 kilo op zoet (Emissieregistratie van Deltares) veruit de grootste bron van lood naar ons water, aanzienlijk groter dan de uitstoot vanuit de industrie.

Bij het zelf gieten van lood komen looddampen vrij die de omgeving besmetten met zeer fijn loodstof. Daarnaast komt ongeveer 25 % van het gesmolten gewicht vrij als loodslak. De slak heeft een hoog gehalte aan lood en komt terecht in het huisvuil of in de bodem.

De ontwikkeling van loodalternatieven en de toenemende bewustwording in de sportvisserij en bij de verantwoordelijke overheidsorganisaties vormt een belangrijke bijdrage aan een betere wereld. Modified Materials wijst de betrokkenen op hun verantwoordelijkheden, en dat heeft mogelijk ook een positieve effect op andere gebieden. We laten zien het realiseren van positieve veranderingen in een lang bestaande situatie mogelijk is, en we hopen dat dit bij de belangengroepen en de overheid leidt tot meer durf en een grotere actiebereidheid, ook in andere dossiers.


In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Modified Materials heeft een geheel nieuw materiaal ontwikkeld met de bijbehorende verwerkingstechniek om gewichten te maken. De techniek is steeds verfijnd en er zijn doorlopend nieuwe vormen en gewichten ontwikkeld. Hierdoor heeft Modified Materials veruit het grootste assortiment loodvrije gewichten. Deze zijn bovendien niet alleen loodvrij, maar ook nagenoeg vrij van andere zware metalen.

Het ontwikkelen van een product is nog geen innovatie. De producten moeten ook worden gebruikt, alleen dan draagt een technische ontwikkeling bij aan vermindering van milieu en gezondheidsrisico’s. De uitdaging daarbij is dat de sportvissers en winkeliers gehecht zijn aan lood. Vissers moeten wennen aan een materiaal dat wat minder zwaar is en bovendien duurder. De aanpak om als bedrijf de overheid actief en intensief te betrekken in de overgang naar loodvrij vissen is een logische en noodzakelijke stap. Daarbij neemt Modified Materials soms een activistische houding aan, wat voor een bedrijf ongebruikelijk is maar tegelijkertijd nieuw en origineel.
Een kleine, maar groeiende groep gelijk denkenden steunt deze aanpak, o.a. milieubewuste sportvissers en de Stichting Gezond Water.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact