Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Viacryp BV

Het aantoonbaar niet herleidbaar pseudonimiseren van persoonsgegevens.

Schematische weergave van de werking van Viacryp

Bedrijfsnaam Viacryp BV
KvK Nummer 58388702
Website www.viacryp.nl
Beschrijving onderneming Viacryp biedt diensten aan om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te pseudonimiseren. Vanuit haar positie als Trusted Third Party (TTP), kunnen organisaties, met volledige bescherming van de privacy, gedrag analyseren en profielen opstellen. Door toepassing van pseudonimisering via een TTP wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichtingen rondom technische en organisatorische maatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens en wordt de mate van inbreuk in geval van een datalek geminimaliseerd.
Naam innovatie Het aantoonbaar niet herleidbaar pseudonimiseren van persoonsgegevens.
Beschrijving innovatie Viacryp stelt organisaties in staat om op een verantwoorde en veilige manier data-analyses uit te voeren. Door het herleidbare persoonsgeven in de data via een externe, onafhankelijke derde partij (Viacryp) om te zetten in een pseudoniem worden persoonsgegevens optimaal beschermd, zodat ze kunnen worden gebruikt voor anonieme data-analyse.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Data is het nieuwe goud en is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het doen van data-analyse leidt tot veel nieuwe inzichten en verbeteringen en draagt bij aan het behalen van maatschappelijke en economische doelen. Deze toename van data-analyse heeft ook een negatieve kant: het effect op de privacy van het individu. Pseudonimisatie via een derde onafhankelijke partij zorgt ervoor dat persoonsgegevens aantoonbaar niet herleidbaar zijn. Hierdoor is data-analyse mogelijk, maar op zo’n manier dat de privacy van de betrokkenen is gewaarborgd.
Bijdrage aan een betere wereld Deze innovatie zorgt ervoor dat organisaties hun data op een verantwoorde manier kunnen gebruiken voor het doen van data-analyse en dat de privacy van alle betrokkenen is gewaarborgd. Dit leidt tot een transparante en veilige wereld in het verwerken van persoonsgegevens.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het pseudonimiseren van persoonsgegevens op zichzelf is niet nieuw. In de nieuwe Europese privacywetgeving (de AVG) wordt pseudonimisering zelfs aanbevolen als maatregel om op een veilige manier met persoonsgegevens om te gaan. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens via een onafhankelijke derde (een TTP) is wél innovatief. Deze manier van pseudonimiseren zorgt er daadwerkelijk voor dat organisaties (of hackers van die organisaties) niet meer in staat zijn de persoonsgegevens te herleiden naar individuen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact