Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Stichting Betalingsachterstandenregistratie

Landelijk zakelijk betalingsachterstandenregister (ZBR)

Bedrijfsnaam Stichting Betalingsachterstandenregistratie
KvK Nummer 64814432
Website https://www.betalingsachterstanden.nl
Beschrijving onderneming Stichting Betalingsachterstandenregistratie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die is opgericht om problemen rondom betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen.

Stop het domino-effect
Doordat vorderingen onbetaald blijven kunnen bedrijven in betalingsproblemen komen. Dit heeft op zijn beurt weer ingrijpende gevolgen voor hun crediteuren. Het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen kan dit domino-effect stoppen. Het grote aantal faillissementen en de toenemende gevallen van fraude binnen de zakelijke markt, maken het zelfs noodzakelijk om betalingsachterstanden te registreren.

Transparant en betrouwbaar ondernemersklimaat
Ondernemers vergroten hiermee de kans dat hun openstaande facturen betaald worden. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in het betalingsgedrag van andere bedrijven. Ook kan het register voorkomen dat bedrijven slachtoffer worden van fraudeurs en/of stelselmatige wanbetalers. Zo ontstaat er een ondernemersklimaat dat beschreven kan worden als transparant en betrouwbaar. Dit alles leidt ertoe dat er met meer zekerheid zaken kan worden gedaan.
Naam innovatie landelijk zakelijk betalingsachterstandenregister (ZBR)
Beschrijving innovatie Stichting Betalingsachterstandenregistratie beheert het register waarin zakelijke betalingsachterstanden vermeld worden. Hiermee kunt u bedrijven waarmee u zakendoet controleren op eventuele betalingsachterstanden. Daarnaast kunt u hen die niet betalen aanmelden waarna zij in het register kunnen worden opgenomen.

14 dagen tot overeenstemming
Plaatst u een vermelding in het register, dan maakt Stichting Betalingsachterstandenregistratie er direct werk van. Wij brengen uw debiteur schriftelijk op de hoogte en bieden hem de mogelijkheid om binnen 14 dagen met u tot overeenstemming te komen. Hiermee kan alsnog vermelding worden voorkomen. Komen crediteur en debiteur er samen niet uit en is er geen grond om aan te nemen dat de vermelding niet juist is, dan wordt de betalingsachterstand opgenomen in het Betalingsachterstandenregister.

Bedrijfsrisico’s beter inschatten
Bedrijven kunnen een rapport opvragen om inzage te krijgen in het Betalingsachterstandenregister. Zij kunnen zo controleren of er sprake is van betalingsachterstanden bij een bepaald bedrijf en kunnen hiermee hun bedrijfsrisico’s beter inschatten. U kunt het betreffende bedrijf ook monitoren. In dat geval krijgt u een waarschuwing op het moment dat er een betalingsachterstand in het register wordt opgenomen.
Website innovatie https://www.betalingsachterstanden.nl/re...
Noodzaak en belang van deze innovatie Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de ingrijpende gevolgen die aan het te laat- of niet-betalen van facturen verbonden zijn. Er worden goederen of diensten geleverd, waardoor er tijd en geld wordt geïnvesteerd terwijl anderzijds de vergoeding hiervoor uitblijft. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen en in sommige gevallen zelfs tot het faillissement van een onderneming.

In de ideale wereld houdt iedere ondernemer zich aan de overeenkomst en haar betaalafspraken. Op dit moment is het nog te vanzelfsprekend dat facturen te laat of zelfs in zijn geheel niet betaald worden. Dit is een zeer kwalijke zaak en levert bovendien aanzienlijke schade op aan de Nederlandse economie.

Stichting Betalingsachterstandenregistratie heeft als doel om de betalingsachterstanden in Nederland terug te dringen en de betaalmoraal te herstellen. Bij aanmelding van openstaande facturen wijzen wij partijen nadrukkelijk op hun verplichtingen. In ruim 89% van de gevallen wordt er binnen 14 dagen overeenstemming bereikt, waarmee de zaak is afgedaan. Komen schuldeiser en schuldenaar er samen niet uit en is er geen grond om aan te nemen dat de vermelding niet juist is, dan wordt de betalingsachterstand opgenomen in het ZBR.

Op deze manier worden betalingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen en in het geval zij toch ontstaan worden zij zo snel mogelijk en tegen een zo laag mogelijk bedrag opgelost. Voor bedrijven die nooit van plan waren te betalen geldt dat zij uit de anonimiteit worden gehaald.
Bijdrage aan een betere wereld Met het register wordt gestreefd naar verdere toename van het vertrouwen in het zakelijk economisch verkeer door bij te dragen aan de verbetering van de betaalmoraal.

Om dit te bereiken worden in het ZBR betalingsachterstanden die een bepaalde looptijd hebben overschreden geregistreerd. Dit levert ondernemingen cruciale en vooral actuele informatie op omtrent de betalingscapaciteit van (potentiele) zakenpartners.

De gehanteerde procedure streeft ernaar registratie van betalingsachterstanden te voorkomen door partijen een redelijke termijn te geven om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.

Mocht registratie alsnog plaatsvinden dan kan dit het geregistreerde bedrijf beschermen tegen het verder oplopen van de schuldenlast. Tevens zal het andere partijen kunnen weerhouden om zonder verder onderzoek een zakelijke relatie aan te gaan met een geregistreerde onderneming.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Een dergelijk systeem is niet eerder in deze organisatiestructuur, met dergelijke voorbehouden en de mogelijkheden tot rechtsgang voor de schuldenaar opgebouwd.


Zowel voor als na het aanvangen van het project is er sprake geweest van situaties die de maatschappij schade
toebrachten. Voor het aanvangen van het project gold echter dat er geen efficiënte middelen voor de ondernemer
beschikbaar waren om deze zaken beter te voorkomen of bestrijden. Enkele voorbeeld zijn:

• Het ontbreken van actuele informatie omtrent bedrijven die hun facturen niet betalen.

• Geen (actuele) waarschuwingen bij het ontstaan van betalingsachterstanden bij een klant. Hierdoor was het
tijdig anticiperen op een verslechtering van de financiële situatie bij een goed betalende klant nauwelijks
mogelijk.

• Schuldenaren die zich onbereikbaar houden voor de schuldeiser en incassobureaus, waardoor het minnelijke
traject onmogelijk werd.

• dat kleinere vorderingen vaker werden afgeschreven.

• Onvoldoende middelen om fraude vroegtijdig te signaleren. In veel gevallen bleek zelfs het strafrecht niet
succesvol.

• Bestuurders van ondernemingen met hoge schulden konden ongezien nieuwe ondernemingen oprichten en
hiermee probleemloos opnieuw verder zakendoen.

• Gebrek aan informatie over 80% van de entiteiten in het handelsregister. Zij hoeven immers geen
jaarrekeningen te deponeren waardoor geen inzage te verkrijgen valt in de financiële situatie.

• Voorkennis omtrent andere vorderingen waarmee de slagingskans voor de incassodienstverlener kan
worden geschat. Met de juiste data zou een betere selectie kunnen plaatsvinden ov

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact