Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Riool EnZo BV

Flowtrackers

Bedrijfsnaam Riool EnZo BV
KvK Nummer 59018909
Website www.rioolenzo.nl
Beschrijving onderneming Civieltechnisch adviesbureau inzake beheer & onderhoud van bovengrondse & ondergondse infrastructuur.
Naam innovatie Flowtrackers
Beschrijving innovatie Chips zoals de Flowtrackers tags worden al lang toegepast voor meerdere toepassingen. De Flowtrackers innovatie zit dus niet in de techniek, maar in de toepassing en in de manier waarop deze toepassing is gelinkt aan de techniek.

1e toepassing
De rioleringssystemen bevinden zich onder het maaiveld. Detectie van de componenten boven het maaiveld is niet mogelijk. Bij projecten uitgevoerd door derden en die later worden overgedragen aan de gemeente, is controle op de juistheid van de verstrekte gegevens daarom lastig. Door nu het aanbrengen van speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags op strategische plekken wordt dit probleem ondervangen en is controle eenvoudig.

2e toepassing
Algemeen: het rioleringsstelsel bestaat uit 2 stromen. Te weten een vuilwaterstroom en een hemelwaterstroom. Er zijn gescheiden stelsels, gecombineerde stelsels en gedeeltelijk gescheiden stelsels.
Als een object op de aanwezige infrastructuur wordt aangesloten moeten de in het object aanwezige toestellen wel op de juiste buis worden aangesloten. Ook de controle hierop is lastig.
Door nu speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags via de aangesloten toestellen te lozen en in de diverse hoofdputten van het stelsel een Flowtracker finder te plaatsen is een waterdichte controle mogelijk.
“Vervuiling” van de afvalwaterstromen met schoonwater is op deze manier eenvoudig vast te stellen en kan worden opgelost. Deze toepassing is 100% sluitend, snel, duidelijk, duurzaam en een minimale belasting voor de burgers tijdens de onderzoeken.

3e toepassing
Logischerwijs verplaatst water zich van hoog naar laag. In een buizenstelsel waarin vanuit verschillende richtingen afvalwater kan komen en zich lucht bevindt, is dit niet per definitie het geval.
Vooral bij, hevige, regenval leidt dit tot problemen. Ondanks het grote aanbod worden de buizen niet gevuld door luchtinsluitingen en tegengestelde waterstromen.Door nu op de juiste plaatsen boven de vuilwaterlijn speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags te plaatsen die loslaten boven een bepaald niveau kunnen met de, in de diverse hoofdputten van het stelsel geplaatste Flowtrackers finder, de stromingsrichting en het tijdsverloop worden bepaald.
Aan de hand van de gegevens kunnen de restricties in het stelsel worden bepaald en worden opgelost.

4e toepassing
Rioolwateroverstorten bij minigemalen, normaliter verpompt een gemaal het aanbod aan afvalwater. Bij een te grote hoeveelheid heeft een gemaal de mogelijkheid om het water over te storten naar het oppervlaktewater. Rioolgemalen worden steeds slimmer, pompen worden frequentie geregeld op- & afgetoerd, hetgeen het stroomverbruik reduceert. Echter kan het voorkomen dat een oppervlaktewaterpeil een hoger niveau krijgt dan een overstortmuur. Dit veroorzaakt een terugstroming van het water, waarbij een pomp onnodig lang staat te draaien. Om dit te voorkomen en te onderzoeken, zijn wij in staat met onze speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags deze terugstroming op te sporen en zo het stroomverbruik van de pompen te reduceren.

Door de toepassing van deze techniek;
1. Worden kosten bespaard op het zoeken naar de riolering;
2. Vermindert de vervuiling van het oppervlakte water;
3. Kunnen hoge investeringskosten in nieuwe systemen worden verminderd;
4. Zijn onderzoeken minder belastend voor de burgers, privacy wordt gegarandeerd door toepassen van coderingen;
5. Wordt 100% garantie op juistheid van gegevens verkregen.
Website innovatie www.flowtrackers.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Betreffende de maatschappij: door toepassing van deze innovatie worden foutaansluitingen en dus milieuvervuiling opgespoord en aangepakt. Dit is goed voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De onderzoeken zijn veel minder kostbaar dan traditionele, reeds bestaande onderzoeksmethodes, hetgeen een kostenbesparende werking oplevert. Voor de sector is dit een grote stap vooruit, aangezien deze techniek snel, eenvoudig uitvoerbaar is en een 100% garantie geeft. Er behoeven geen grote en dure onderzoeken meer uitgevoerd te worden, Flowtrackers doen het werk.

Bijdrage aan een betere wereld 1. Milieuvervuiling is een groot probleem. Het opsporen van foutieve aansluitingen voorkomt vervuiling van het oppervlaktewater en heeft direct gevolg voor de volksgezondheid.
2. Door optimaal gebruik maken van de capaciteit van het rioolstelsel om water op straat te reduceren, worden gevaarlijke situaties, zoals klepperende putdeksels voorkomen.
3. Het stroomverbruik van pompen wordt gereduceerd.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Deze gebruikte techniek is niet nieuw, maar de toepassing hiervan wel. In civieltechnische sector is deze techniek nog niet toegepast. Het originele aan dit concept is, dat wij het water het werk laten doen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact