Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Colsen (Colsen Participatie b.v.)

Nieuwe Duurzame Energieproductie uit afvalwater met de NAS® technologie (New Activated Sludge)

Energieproductie uit afvalwater

Bedrijfsnaam Colsen (Colsen Participatie b.v.)
KvK Nummer 20147632
Website www.colsen.nl
Beschrijving onderneming Colsen is een bedrijf dat opereert in de water-, energie- en milieusector en mag zich verheugen in een reputatie van meer dan 25 jaar succesvol probleem oplossen en het leveren van duurzame technologie aan een brede kring van industrieën, waterschappen en overheden, zowel nationaal als internationaal.
Colsen werkt nauw samen met haar klanten in de zoektocht naar meest efficiënte oplossingen met een hoog duurzaamheidsgehalte. Ze maakt gebruik van geïntegreerde innovatieve concepten voor waterzuivering, nutriënt-terugwinning en energieproductie.
Bij het realiseren van succesvolle innovaties betrekt Colsen de nieuwste technologieën. Om voorop te blijven lopen verzekert Colsen zich van samenwerking met een reeks universiteiten die gespecialiseerd zijn in waterzuivering, vergistingstechnologie en nutriënt-terugwinning. Op die manier kan Colsen haar klanten voorzien van state-of-the-art technologieën en tailor-made ontwerpen en oplossingen.
Dankzij onze marktkennis, expertise en technologische ontwikkelingen kan Colsen aan haar opdrachtgevers integrale, klant-specifieke en duurzame ontwerpen en installaties leveren, waarin operationele efficiëntie wordt gecombineerd met een gunstige ecologische footprint, maximale milieu efficiëntie en economisch voordeel.
Colsen heeft als leidende ontwikkelaar van innovatieve technologieën de ambitie om haar vooraanstaande positie op het gebied van duurzaamheid en milieuprestaties verder uit te bouwen.
Naam innovatie Nieuwe Duurzame Energieproductie uit afvalwater met de NAS® technologie (New Activated Sludge)
Beschrijving innovatie De innovatie betreft de ontwikkeling van een nieuwe technologie, NAS® genaamd, voor stikstofverwijdering gebaseerd op anammox-bacteriën. Deze innovatie kan in bestaande (riool)waterzuiveringsinstallaties ingepast worden en maakt het mogelijk om meer organisch materiaal naar de anaerobe waterzuivering en de vergister te sturen en zo meer energie uit afvalwater te halen. Eén van de belangrijkste verontreinigingen in afvalwater zijn stikstofverbindingen. Stikstof verwijdering uit afvalwater wordt tot op heden meestal gedaan door middel van nitrificatie/denitrificatie en is een energie consumerend proces. Samen met de verwerking van slib zorgt dit proces voor hoge operationele kosten. Anammox processen zijn duurzame en kostenbesparende oplossingen voor de behandeling van stikstofhoudend afvalwater. De NAS® technologie wordt in zowel als hoofdstroom zuiveringstechniek als deelstroombehandeling op de slibverwerking toegepast.

In samenwerking met Universiteiten van Gent en Antwerpen, de industrie en waterschappen heeft Colsen de NAS® technologie ontwikkeld en op verschillende plaatsen in de wereld gerealiseerd.

De energieprestatie van de NAS® technologie is gebaseerd op de volgende principes:
- Voor de energieproductie is het van belang dat zoveel mogelijk organische vervuiling omgezet wordt naar duurzame energie (middels anaerobe zuivering of vergisting);
- Echter, hiermee komt in traditionele waterzuivering de stikstofverwijdering in gevaar omdat hiervoor, een koolstofbron nodig is;
- NAS® brengt hier verandering in, omdat voor dit proces geen koolstofbron nodig is en dus maximaal organische vervuiling naar de anaerobe zuivering of vergister gestuurd kan worden.

De NAS®-technologie draagt bij tot het energie-neutraal of zelfs energie-positief maken van waterzuivering.

Op het gebied van afvalwater zuivering genereert de NAS® technologie een algemene besparing van 40% in operationele kosten. Deze besparing komt voornamelijk tot stand door een verlaagd energieverbruik en verminderde slibproductie doordat er geen koolstofbron meer nodig is.
Website innovatie https://www.colsen.nl/nl/products
Noodzaak en belang van deze innovatie Veel industrieën en overheidsinstanties hebben zich gecommitteerd om een groot deel van hun energieverbruik zelf op een duurzame manier op te wekken in 2020. Deze afspraken zijn vastgelegd in onder andere lokale en mondiale Klimaatakkoorden en convenanten. Deze doelstellingen hebben onder meer geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën om meer energie te halen uit afvalwater.

Colsen ontwikkelde de NAS® technologie in eerste instantie voor industrieel afvalwater uit de voedingsmiddelen industrie, waar koolstof houdende afvalwaterstromen niet anaeroob gezuiverd konden worden omdat ze nodig waren als koolstofbron voor de stikstof verwijdering. Met de introductie van de NAS® technologie konden deze stromen wel anaeroob worden behandeld, waardoor de biogas productie op de anaerobe zuiveringen met circa 25 % steeg. In de aerobe zuivering werd het anaeroob effluent dan met de anammox bacteriën behandeld. De aerobe zuivering ontving daardoor circa 25 % minder koolstof belasting, waardoor 25 % minder energie en 25 % minder slibgroei werd bereikt. Daarnaast is de NAS® technologie energie zuiniger vanwege de beperkte stikstof oxidatie. Tevens groeien anammox bacteriën zeer langzaam, waardoor de slibproductie verder wordt beperkt. Uiteindelijk resulteert dit in een hogere energie productie (25 %) en een lager energie verbruik (50%) en lagere slibproductie (50 %).

Aansluitend werd de technologie toepasbaar gemaakt voor de behandeling van het slibwater van communale zuiveringen en vergistingsinstallaties. Door de toepassing van de NAS® technologie kon veel energie worden bespaard in de waterlijn van een rioolwaterzuivering. Ook werd het mogelijk de slibgistingsinstallaties te optimaliseren door toepassing van thermofiele slibgisting en optimale menging, waarbij door de betere vergisting meer stikstof wordt vrijgesteld. De optimalisering van de vergisting brengt tot 30 % meer biogas productie, terwijl de behandeling van het water geen extra energie kost. Hierdoor is het netto rendement zeer groot.

Momenteel vindt nog een doorontwikkeling van de NAS® technologie voor toepassing als compleet rioolwaterzuiveringsconcept. Hiermee wordt beoogd elke rioolwaterzuivering energie producerend te maken.
Bijdrage aan een betere wereld De wereld heeft te kampen met energie- en watertekorten op de middellange termijn. Fossiele brandstoffen worden schaars en het gebruik ervan heeft een negatieve werking op ons klimaat. Door de toepassing van duurzame energiebronnen worden schaarste en klimaat positief beïnvloed. Hierbij wordt echter nauwelijks gekeken naar de impact van onze huidige energie consumerende processen op ons klimaat. Het toepassen van duurzame energie uit zon en wind is één aspect, het aanpakken van de bron is in de visie van de circulaire economie een andere aspect. In de waterzuivering sector worden geproduceerde slibstromen inefficiënt geproduceerd (grote hoeveelheden) en traditioneel verwerkt (verbranding). Hiermee wordt het klimaat niet geholpen door onverminderde uitstoot van broeikasgassen. Door toepassing van de NAS® technologie wordt aan de bron gezorgd dat uitstoot van broeikasgassen sterk verminderd worden. Naast zon en wind is met de NAS® technologie afvalwater een bron van duurzame energie en schoon water.

Op het gebied van afvalwater zuivering genereert de NAS® technologie een algemene besparing van 40% in operationele kosten. Deze besparing komt voornamelijk tot stand door: Laag energieverbruik en verminderde slibproductie. Doordat er geen koolstofbron nodig is kan deze koolstof omgezet worden in energie. Hierbij kan circa 25 % meer energie opgewekt worden. De totale extra energie die aangewend kan worden als besparing op fossiele brandstoffen loopt dan richting de 75% van de totale energieconsumptie van een (riool)waterzuivering. Samen met optimalisatie mogelijkheden bij vergisting wordt de waterzuivering dan energie positief wat betekent dat de waterzuivering meer energie opwekt dan energie consumeert.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Deze innovatie is nieuw in het toepassingsgebied van duurzame energie. De anammox bacterie is van nature aanwezig in water. In de jaren 80 is de anammox bacterie “ontdekt” voor toepassing in afvalwaterzuivering. Het heeft echter tot 2000 geduurd voor dat de bacteriesoort daadwerkelijk kon worden ingezet in waterzuiveringstechnieken. De doelstelling destijds was om het energieverbruik van bestaande waterzuiveringsinstallaties te verminderen. Dit was gedreven vanuit kostenoverwegingen en met name in de industrie. Colsen was één van de eerste bedrijven die de technologie in de praktijk brachten. Vanaf 2010 is het toepassingsgebied vergroot naar de communale waterzuiveringen en is naast energiebesparing ook energieproductie als doelstelling opgenomen. Onze ontwikkeling is een Nederlands-Belgische coproductie en op dit moment zijn Nederlandse bedrijven wereldwijd actief met deze technologie. Colsen en haar partners, zijn de belangrijkste wereldwijde speler die met de NAS® technologie energieproductie mogelijk maakt.
De doorontwikkeling van de NAS® tot MAS® (Main Stream Anammox) zal leiden tot een geheel nieuw concept van energie producerende rioolwaterzuivering. Wij verwachten hiermee de eerste leverancier van deze mogelijkheid ter wereld te zijn.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact