Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Zooomeee

‘CockpitWerk’

Bedrijfsnaam Zooomeee
KvK Nummer 17116994
Website Zooomeee.com
Beschrijving onderneming Zooomeee is de ontwikkelaar van het Zooomeee ‘Total Talent’ platform.

De technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om iedereen in de gelegenheid te stellen een arbeidsprofiel van zichzelf te maken. Je zou een dergelijk profiel een ‘arbeidsmarkt-selfie’ kunnen noemen, een app waarmee elke werknemer, werkzoekende en/ of student zijn kwaliteiten kan aangeven, zijn ervaring kan vermelden en zijn wensen met betrekking tot de betaalde werkzaamheden kan formuleren.

Omdat de arbeidsmarkt een maatschappelijk domein is, moet iedereen in de gelegenheid zijn om gratis een ‘arbeidsmarktselfie’ te maken. Om dit mogelijk te maken werken we samen met partners in Nederland en daarbuiten zoals gemeenten, maatschappelijke partners, provincies, vakbonden, werkgeversverenigingen, onderwijsinstellingen, etc.
Naam innovatie ‘CockpitWerk’
Beschrijving innovatie Sinds de invoering van Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 1 januari 2015 is het takenpakket van de Nederlandse gemeenten sterk uitgebreid. Nu zij volledig verantwoordelijk zijn voor Jeugdzorg, Werk & Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen ondergaan gemeenten een grote transformatie in het sociaal domein.

De nadruk ligt niet langer op het leveren van voorzieningen, maar op het bieden van de juiste programma’s waarin burgers in staat zijn hun leven zelfstandig te organiseren. Gemeenten hebben met name een regierol gekregen, waarin zij burgers en maatschappelijke organisaties aanmoedigen om te participeren en het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten. Het programma: ‘Zelf aan het Werk’ dat we voor de gemeente Groningen uitvoeren is daar een mooi voorbeeld van.

In het kader van het motto “meer doen met minder publieke middelen” zoeken gemeenten naar manieren om de nieuwe wetten zo optimaal mogelijk ten uitvoer te brengen, waarbij kostenbesparingen gepaard gaan met bijvoorbeeld het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt. 

CockpitWerk – inzicht, actie, resultaat

Als gemeenten, werkgevers, onderwijsinstellingen en sociale ondernemingen gaan samenwerken om het maatschappelijke vraagstuk van de Participatie-Wet op te lossen dan worden er vaak de volgende vragen gesteld:

1. Welke impact wordt er gerealiseerd en hoe wordt deze gemeten?
2. Leidt de voorgestelde samenwerking tot kostenbesparingen voor de gemeente en hoe groot zijn die?
3. Hoe gaan de stakeholders om met besparingen die worden gerealiseerd binnen een ander domein?
4. Welke investeringen zijn er nodig om dit te bereiken?

Om de samenwerking tussen de stakeholders inzichtelijk te maken hebben we een ‘MetroKaart’ ontwikkeld waarin de activiteiten van alle vier de stakeholders worden toegelicht. Alle acties van elk van de stakeholders worden met het ‘Slim CV’ direct opgeslagen in de Zooomeee database waardoor we met CockpitWerk in staat zijn om actionable data en informatie te genereren die betekenisvol is voor elk van de stakeholders.

• Analyse van de vraag (vacatures): inzicht in volume-vraag vacatures per branche (SBI-code)
• Analyse van het aanbod (werkzoekenden): inzicht in volume-aanbod van sollicitanten
• Analyse van mobiliteit: inzicht in de beweeglijkheid en wendbaarheid van deelnemers in stad en regio
• Analyse van competentie-gap (onderwijs): inzicht in de vraag (competentieprofielen) en aanbod (onderwijsaanbod) van competenties
• Key Battle Framework (*): inzicht in economische ontwikkeling in stad en regio
• Maatschappelijke Return on Investment: heldere ROI-analyse op maatschappelijk niveau met relevantie voor publieke bestuurders
• Analyse funnel (vanaf KVK tot plaatsing): inzicht in stuurinformatie op welke wijze de vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en andere instrumenten (zoals Social Media) kan worden ingezet.

(*) ‘Key Battle Framework’ is een workshop waarin alle stakeholders kunnen deelnemen met als doel om samen vast te stellen welke ‘Key Battles’ men in de stad of regio wil winnen. In samenwerking met deelnemende gemeenten worden de stakeholders en deelnemers aan ‘Zelf aan het Werk’ eenmaal per jaar uitgenodigd voor deelname.

‘Key Battle Framework’ is nog in ontwikkeling en maakt gebruik van de informatie die vanuit de CockpitWerk wordt gegenereerd.
Website innovatie www.cockpitwerk.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie In het kader van het motto “meer doen met minder publieke middelen” zoeken gemeenten naar manieren om de nieuwe wetten zo optimaal mogelijk ten uitvoer te brengen, waarbij kostenbesparingen gepaard gaan met bijvoorbeeld het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt. 

Op basis van uitgangspunten zoals ‘kantelen’, ‘eigen kracht’ en ‘eigen netwerk’ zijn gemeenten actief bezig met het ontwikkelen van beleid dat bijvoorbeeld is gericht op het afschalen van professionele zorg waar mogelijk (en het overhevelen van zorg naar ‘professionele amateurs’ zoals in de mantelzorg en in onze SupportDesk.

Echter, het is van tevoren niet altijd duidelijk wat de praktijkeffecten van een dergelijk beleid zijn en of het wel de gewenste besparingen oplevert. Zeker op de langere termijn blijkt dit namelijk veelal moeilijk in te schatten. Dat is niet vreemd omdat er als gevolg van decentralisaties een nieuwe situatie is ontstaan waarmee relatief weinig ervaring is. Regelmatig kunnen de volgende vragen dan ook niet goed worden beantwoord:

1. Welke effecten treden op als gevolg van dit nieuwe beleid? Voor wie? Vinden er veranderingen plaats waar nog niet eerder aan is gedacht? Wat voor veranderingen zijn dit dan?
2. Welke investeringen zijn er nodig om de interventie uit te voeren? Zijn er investeringen benodigd van andere partijen? Welke partijen, en waar moeten zij dan in investeren?
3. Heeft de interventie het gewenste effect voor de gewenste doelgroep? Of komen de baten van de interventie ergens anders te liggen? En bij wie dan?
4. Leidt de interventie tot een kostenbesparing voor de gemeenten? Voor andere stakeholders?
5. Hoe groot zijn die besparingen? Waar komen die besparingen vandaan?
6. Treden er negatieve bij-effecten op? Welke? Voor wie? En wat kan er worden gedaan om deze effecten te minimaliseren?
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel CockpitWerk maakt gebruik van een database die Gebruik maakt van 'primaire data'. Vanuit het Slim CV en vanuit de acties van werkgevers is direct inzicht te verkrijgen van de daadwerkelijke vraag en aanbod in de stad en regio. Er is geen 'time-lag' en de data zijn volledig 'actionable'. De wijze waarop de data wordt gepresenteerd stelt elk van de stakeholders (individu, werkgever, onderwijs en overheid) in staat om met 'playful planning' analyses te maken en inzicht te verkrijgen. De tijd dat alleen professionals inzicht kunnen verkrijgen in grote data-sets is voorbij :-)

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact