Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Vital10

Vital10 met haar Benefit programma

Bedrijfsnaam Vital10
KvK Nummer 65902793
Website www.vital10.nl
Beschrijving onderneming Vital10 is de in 2016 opgerichte Holding boven 2 al langer bestaande ondernemingen:
1. Hearts4people bv (zorg bv)
2. Ditips (ICT ontwikkel bv van (mijn)HealthePortal)
Daarnaast is er een, in 2015 afgesplitste, zusterorganisatie CardioVitaal b.v.

Zorg op afstand en ICT worden gecombineerd aangeboden aan patiënten die landelijk gezien worden door huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en ziekenhuizen. Daarnaast krijgen patiënten uit ons eigen Zelfstandig Behandel Centrum in Amsterdam gevestigd in het Arterium (www.arterium.nl) de door ons ontwikkelde ICT aangeboden. Ons ZBC inclusief CardioVitaal is onze proeftuin. Onze doelstelling is om iedere patient on demand zorg te kunnen bieden evenals om de burger langer gezond te houden door een positieve stimulans te geven dmv het sparen van healthpoints die men kan inwisselen voor producten gerelateerd aan een gezonde leefstijl.
zie link naar artikel in arts &auto:
https://vvaa.graphit.nl/app/#/s/IIEGOg9
en naar medisch contact: https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/digitale-spaarpunten-stimuleren-goed-gedrag.htm
Naam innovatie Vital10 met haar Benefit programma
Beschrijving innovatie Bekend is dat slechts 10 beïnvloedbare risicofactoren (verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogde bloedsuiker, bewegingsarmoede, roken, ongezonde voeding, overgewicht, stress, slaapgebrek, overmatig alcoholgebruik, verkeerd medicijngebruik) meer dan 70% van de ziektelast in de westerse wereld veroorzaken. Met het onder controle houden en positief beïnvloeden van deze factoren is dus zowel voor het individu als voor de gezondheidszorg en maatschappij in zijn algemeenheid veel te winnen. Deze kernfactoren zijn van invloed op de meeste chronische ziekteprocessen en ze zijn zowel vanuit preventie oogpunt relevant alsook een belangrijk speerpunt om verergering van ziekte en recidieven te voorkomen. Het mooie van deze factoren is dat ze meetbaar zijn en beïnvloedbaar en derhalve zeer interessant om een cliënt/patiënt georiënteerde aanpak voor gezondheidsmanagement mee te ontwikkelen die nulde-, eerste- en tweedelijn overstijgend is en gericht is op (behoud van) vitaliteit en gezondheid.

Burgers missen op dit moment echter het inzicht hoe ze er voor staan m.b.t. deze ‘vitale factoren’ en hoe ze eenvoudig deze factoren kunnen monitoren en beïnvloeden om daarmee ziekte en dure medische complicaties te voorkomen. De moderne zorgconsument wil te allen tijde weten hoe het met zijn gezondheid gesteld is en wat hij kan doen om gezond te blijven. Hij wil alle medische gegevens overzichtelijk bij elkaar in een persoonlijk gezondheidsdossier en zelf kunnen bepalen wie daar toegang toe heeft.
Vital10 heeft een geïntegreerde en gestructureerde aanpak ontwikkeld gericht op de vitale gezondheidsfactoren (de ́Vital10 ESSENTIALS ́) en het ondersteunen van zelfmanagement (begeleide zelfzorg). De cliënt staat in de aanpak centraal. Hij zit zelf aan het stuur en kan gebruik maken van de kennis en expertise van (zorg)professionals en een breed scala aan producten en diensten. Onder het motto
“zelf als het kan, met hulp als het moet” worden mensen in staat gesteld meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en wordt de persoonlijke weg gewezen naar gezonder gedrag, meer vitaliteit en een lagere kans op de chronische ziekten. Dit op basis van haalbare doelen passend bij de (gezondheids)situatie, motivatie, karakter en voorkeuren van het individu. Via een digitaal platform kan de cliënt/patiënt zijn gezondheid in de gaten houden en m.b.v. een loyaliteitsprogramma wordt hij gestimuleerd om actie te (blijven) ondernemen en zijn vitaliteit te bevorderen.
Website innovatie www.trombovitaal.nl /www.cardiovitaal.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Door de vele maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen stijgen de zorguitgaven sneller dan de economie groeit en neemt de druk op het zorgstelsel toe. Met name de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen leiden de komende jaren tot een groeiende en veranderende zorgvraag. Dit dwingt tot een efficiëntere en doelmatige methoden die gericht zijn op vitaliteit, gezondheidsbevordering en zelfmanagement waardoor de zorg efficiënter en doelmatiger wordt en onnodige kosten worden vermeden. Het motto preventie is beter dan genezen is actueler dan ooit en er wordt steeds nadrukkelijker beleid gevoerd om mensen zo veel en zo snel mogelijk uit de zorg te houden. Er zijn daarnaast steeds meer mensen die wel patiënt zijn, maar zich niet patiënt voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die diabetes hebben of een dotterbehandeling hebben gehad en nu weer klachtenvrij zijn. Zij voelen zich vaak niet ziek en zijn prima in staat om zelf vinger aan de pols te houden. Zij hebben geen routinematige tijdrovende poli bezoeken in het ziekenhuis nodig, maar een gericht aantal parameters die ze zelf kunnen meten en vervolgen en een laagdrempelige mogelijkheid om een arts te consulteren als dat nodig is. Recent is in lijn met deze ontwikkeling de statische 'zwart-wit' definitie van gezondheid, nl. een staat van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, vervangen door een meer actieve definitie: ‘The ability to adapt and to self manage’. Dit legt nadruk op mogelijkheden ondanks ziekte(risico's). Het stimuleert ontwikkeling van interventies gericht op behoud van vitaliteit, voorkomen van klachten, behalen van gezondheidswinst en stimuleren van zelfmanagement. I.p.v. ziekte komt vitaliteit en welzijn centraal te staan. Het stimuleert een beweging van ziekte, zorg en afhankelijkheid naar vitaliteit, zelfmanagement en vrijheid.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Vital10 heeft drie unique selling points :

(1) Het brengt veelbelovende publieke én private producten en diensten samen en het verbindt zorginstanties met commerciële partijen.
(2) Het zorgt voor een ‘glijbaan’ van de 2e naar de 1e naar de 0e lijn: iedere deelnemer krijgt een persoonlijk gezondheidsportaal dat verbonden is met de betrokken zorgsystemen, de verschillende leefstijlinitiatieven (apps, leefstijlprogramma’s, wearables etc.) en een nationale data registry.

(3) Een leefstijlloyaliteitsprogramma bevordert het plezier in de weg ernaar toe en zorgt voor actieve en betrokken ‘klanten’. Marketing tactieken, gamification elementen en behavioural economics zorgen voor ‘beleving’ en bevorderen (levenslange) loyaliteit.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact