Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BioBlocks BV

Circulaire geluidwerende voorzieningen BioBlocks.

Bioblocks

Bedrijfsnaam BioBlocks BV
KvK Nummer 63547953
Website www.bioblocks.nl
Beschrijving onderneming BioBlocks is in juni 2015 gestart, met als bedoeling: het ontwikkelen van een innovatieve toepassing voor overtollige kraggen en rietplagsel en het vermarkten van het eindproduct.
Naam innovatie Circulaire geluidwerende voorzieningen BioBlocks.
Beschrijving innovatie Bioblocks maakt m.b.v. een duurzame bouwblok uit kraggen en rietplagsel en gerecyclede bouwmaterialen zoals kunststof en steenwol volledig circulaire geluidwerende voorzieningen in de openbare ruimte.
Deze circulaire geluidwerende voorzieningen:
- Voldoen aan de vraag in de markt naar duurzame en circulaire bouwmaterialen
- Lossen het probleem van de afvoer van kraggen en plagsel uit natuurgebieden op
- Lossen het probleem van de afvoer en verwerking van herbruikbare / recyclebare bouwmaterialen zoals kunststof en steenwol op
- Leggen opgeslagen CO¬2 in natuurlijk materiaal langdurig vast in bouwwerken en voorkomen de uitstoot van CO2 bij de afvoer en verwerking van herbruikbare / recyclebare bouwmaterialen
- Voldoen aan de eisen die aan reguliere geluidswerende voorzieningen gesteld worden
- Zijn vernieuwend
- Hebben nationaal en internationaal groeipotentie
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Duurzaamheid en circulariteit zijn zeer belangrijk thema’s in de bouwwereld, ofwel de BioBased en Circular Economy: de overgang van een economie die draait op fossiele nieuw gewonnen grondstoffen naar een economie die draait op biomassa en herbruikbare materialen als grondstoffen. In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Met BioBlocks komt een duurzaam en natuurlijk bouwmateriaal ter beschikking. De blokken zijn 100% recyclebaar, gaan lang mee, zijn weinig onderhevig aan slijtage of bederf en zijn weinig tot niet milieubelastend. Een reststof uit de natuur wordt door verwerking in BioBlocks omgezet naar een duurzaam geproduceerd product, waarbij geen uitputting van natuurlijke grondstoffen plaatsvindt.
In iedere ton droge stof kraggen zit ongeveer 1,35 ton CO₂ opgeslagen. Doordat het materiaal wordt verwerkt tot blokken wordt de CO₂ langdurig vastgelegd en daarnaast wordt zo de natuur de ruimte geboden om opnieuw CO₂ vast te leggen in nieuwe drijflagen.
Het laagveenmoeras en waterrijk gebied in Weerribben en Wieden is unieke flora en fauna aanwezig. Het moeras groeit echter langzaam dicht, waardoor het gebied begroeid raakt met bos. Om dit tegen te gaan worden de rietlanden gemaaid en “afgeplagd”. Het restmateriaal wordt tot nu toe onbenut in het veld achtergelaten, waar het bovendien een groeiplaats vormt voor ongewenste vegetatie. BioBlocks biedt hier een oplossing voor omdat het verwerkt wordt tot de blokken van BioBlocks, die een duurzaam bouwmateriaal vormen in infra- en landschapsconstructies. Omdat hiermee het restmateriaal waarde krijgt draagt BioBlocks ook nog bij aan het duurzaam en rendabel onderhouden van een belangrijk natuurgebied in Nederland waarbij minder aanspraak gemaakt hoeft te worden op maatschappelijk geld vanuit de Europese, nationale en regionale overheid.
Door het afplaggen wordt ook open water behouden, wat belangrijk is voor de recreatiemogelijkheden in het natuurgebied, wat weer effect heeft op de recreatiebedrijvigheid en de werkgelegenheid in de regio.
Herbruikbare materialen worden hoogwaardig benut. Deze efficiëntieslag leidt tot afname van de fossiele grondstoffenbehoefte. Er worden kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo
behouden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Bioblocks verwerkt in circulaire geluidswerende voorzieningen is uniek als product en de verwerking van plagsel tot bioblokken is een uniek proces, dat door BioBlocks zelf ontwikkeld is op basis van het productieproces van bakstenen. Echter, bioblokken hoeven niet in de oven gebakken te worden, waardoor energie wordt bespaard en CO₂-uitstoot wordt voorkomen. Op dit moment is al een aantal projecten gerealiseerd en zijn er diverse projecten in voorbereiding. Ook is inmiddels een nieuwe rendabele productielijn en –locatie in gebruik.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact