Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Alveus Compliance Solutions

Praktische compliance, juiste plaats, juiste moment, juiste persoon.

Bedrijfsnaam Alveus Compliance Solutions
KvK Nummer 52899705
Website www.alveus.nu
Beschrijving onderneming Alveus Compliance Solutions is een jong bedrijf met stevige wortels dat met een multidisciplinair team vernieuwende producten op de markt brengt.
De teamleden hebben achtergronden in zowel de ICT-branche als de techniek. Deze combinatie is ijzersterk in het realiseren van producten die zowel technisch hoogstaand zijn als toepasbaar in de praktijk.

Alveus is sinds 2013 actief met het realiseren van oplossingen voor praktische compliance.
Door het vergroten van aantoonbaarheid, betrokkenheid van de werkvloer en nalevingscultuur wordt invulling gegeven aan wensen van verschillende stakeholders.
Naam innovatie Praktische compliance, juiste plaats, juiste moment, juiste persoon.
Beschrijving innovatie Alveus heeft twee nauw gelieerde producten ontwikkeld om compliance met wet- en regelgeving, vergunningen, etc. makkelijker te maken. Het eerste product is de Grasshopperâ„¢-methode, waarmee complexe eisen vertaald worden naar praktische vragen. Het tweede product is de Mantis-applicatie, waarmee op basis van die vragen de compliance-check uitgevoerd wordt.

Met de Grasshopper-methode worden eisen vertaald naar een set eenvoudige vragen die gezamenlijk het voldoen aan de eisen borgen. De eisen zijn locatiespecifiek gemaakt, zodat de medewerker bij het uitvoeren van een controle niet meer de originele eis naar zijn situatie hoeft te vertalen.

De Grashopperâ„¢-methode is de input voor de applicatie Mantis. Mantis stuurt controles aan, verzamelt het bewijs en toont hiermee aan of voldaan wordt aan de eis. Met Mantis krijgt de gebruiker automatisch de vragen die hij op dat moment kan en mag beantwoorden. De inhoud van de vragenlijst is interactief en houdt rekening met de locatie en het kennisniveau van de gebruiker.
De gebruiker hoeft dus niet zelf op zoek naar de vragen die hij moet beantwoorden.
De vragenlijst wordt via de Mantis-App op een mobile device of via de browser beantwoord. Bij het beantwoorden van de vragen kan bewijsmateriaal zoals rapporten of een ter plekke gemaakte foto worden toegevoegd.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Binnen de huidige maatschappij wordt steeds meer de nadruk gelegd op transparantie en nalevingscultuur. Door een aantal grote incidenten in de (petrochemische) industrie, is de regeldruk groter geworden en wordt het aantonen dat voldaan wordt aan de eisen steeds belangrijker met een striktere handhaving tot gevolg. Hierdoor wordt meer nadruk gelegd op alle compliance processen.

De industrie verlangt een samenhang in handhaving en stuurt aan op zelfregulering om processen te kunnen optimaliseren.
Striktere handhaving en zelfregulering zijn twee uitersten, het vinden van een middenweg biedt hier de oplossing. Om de middenweg te kunnen bereiken, is overeenstemming over de interpretatie van eisen noodzakelijk.

Deze overeenstemming over de interpretatie wordt bereikt met de Grasshopperâ„¢-methode, met als resultaat een werkbare set van eenvoudige vragen.
Met de methode en applicatie wordt per eis, met bewijsmateriaal, aangetoond of en hoe voldaan wordt.
Management en inspecties hebben, al dan niet op afstand, snel inzicht in het naleefgedrag van het bedrijf. De nalevingscultuur wordt hiermee transparant en biedt mogelijkheden tot verdere procesoptimalisaties.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie geeft een praktische uitwerking aan het samenspel tussen werkvloer, management en inspecties. De innovatie gaat verder dan alleen een registratiesysteem of digitale checklist.
Eisen worden praktisch gemaakt, waarna deze makkelijk en snel te borgen zijn. Het operationele personeel wordt hierdoor betrokken bij het compliance-proces. De Grasshopper-methode slaat een brug tussen het management en de werkvloer, die elk hun eigen taal spreken, maar middels Mantis en Grasshopper een verbinding maken.
Binnen 3 klikken is de werkvloer in staat aan te tonen of voldaan wordt aan de eis. De Mantis-applicatie is gemaakt om op de werkvloer door het operationele personeel gebruikt te worden. Door de toevoeging van een aantal features, wordt de bereidheid en betrokkenheid van de werknemers bij het compliance proces vergroot. Op deze manier wordt concreet invulling gegeven aan het optimaliseren van de nalevingscultuur.
Het management en inspecteurs hebben inzicht in kwalitatief onderbouwde informatie. Hiermee wordt het vertrouwen in de naleving vergroot en wordt invulling gegeven aan de maatschappelijk wens van transparantie en de hoge mate van nalevingscultuur.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact