Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Citymaker Groep, 58e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Rekenprogramma gebiedsontwikkeling

Het maken van tekeningen voor stedenbouwkundige ontwikkeling is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. Mede onder invloed van de economische crisis heeft Keizerrijk Architecten een interactief stedenbouwkundig rekenprogramma ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om al in de initiatieffase te toetsen of een plan haalbaar is en welke varianten mogelijk zijn. Dankzij dit programma, Citymaker genaamd, hoeft er in dit stadium nog niet getekend te worden. Het resultaat is een flinke besparing in tijd en geld.

Evenwicht tussen rekenen en tekenen

"Van oudsher wordt er veel getekend bij stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling," licht oprichter Berend Hoffmann van Keizerrijk Architecten toe. "Het is echter wel belangrijk om bij het maken van zo'n ontwerp uit te gaan van realistische aannames. En daar komt het nodige rekenwerk aan te pas. Daarnaast is het zo dat als een opdrachtgever een kleine wijziging in het plan wil doorvoeren, er weer een nieuwe tekening moet worden gemaakt," zo verduidelijkt Hoffmann het delicate evenwicht tussen rekenen en tekenen.

Multidisciplinaire insteek

Omdat het maken van stedenbouwkundige schetsen of tekeningen veel tijd en dus geld kost, bedacht de oprichter van Keizerrijk Architecten een alternatieve methode om het planproces bij gebiedsontwikkeling sneller, eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Omdat de interactieve rekentool die Hoffmann voor ogen stond een multidisciplinaire insteek zou moeten hebben, zocht de architect contact met een aantal partijen met aanvullende expertise. "In de dagelijkse praktijk kijkt elke expert met eigen ogen naar een plan en werkt elke specialist met eigen aannames. Een verkeerskundige heeft bijvoorbeeld een andere insteek dan een groenspecialist," verduidelijkt Hoffmann. "Door expertise van al die aanvullende disciplines in een rekenprogramma in te bouwen, bewerkstellig je een integrale aanpak."

Integraliteit

Samen met de bedrijven Procap, Stipo, Stadkwadraat, Sumcity en Techniplan werkte Hoffmann aan de realisatie van het rekenprogramma Citymaker. Dit programma rekent op basis van de projectuitgangspunten en een groot aantal kengetallen aan een realistisch plan.

"Het mooie is dat je eenvoudig kunt bepalen wat het effect op andere onderdelen is als je iets in het plan verandert," aldus Hoffmann. "Als je bijvoorbeeld meer openbaar groen wilt inpassen, wat betekent dit dan voor het aantal woningen en parkeerplaatsen als je het aantal bewoners gelijk wilt houden?" Citymaker maakt het mogelijk om planonderdelen, zoals bijvoorbeeld wonen, winkelen, onderwijs, groen of andere openbare voorzieningen tegen elkaar uit te wisselen. Naast de ruimtelijke consequenties rekent Citymaker tegelijkertijd de effecten door op het vlak van onder meer energie, afval, water en financiën.

Samenwerking

Met behulp van een financiële bijdrage vanuit het project KansenKanon is externe expertise ingehuurd om het programma, dat initieel een standalone karakter had, webbased te maken en te integreren in de websites van de partners. De strategische samenwerking met de vijf partners en in het verlengde hiervan het multidisciplinaire karakter van het model, betekent een grote meerwaarde voor Citymaker."

Herkenbaar gezicht

Op termijn willen Hoffmann en partners Citymaker ook op licentiebasis ter beschikking stellen aan grote opdrachtgevers, zoals woningbouwcorporaties, gemeentes en projectontwikkelaars. "Op dit moment zijn we al hard met Citymaker aan de slag om plannen door te rekenen voor gemeenten en projectontwikkelaars, zoals onder meer voor het project IJburg 2." Samen met Syntens werkte Hoffmann aan de presentatie van Citymaker. Hoffmann: "De kracht van Citymaker zit 'm in het integrale karakter en de expertise van de deelnemende partners. Om die reden hebben we er voor gekozen om de coöperatie ook naar buiten een herkenbaar gezicht te geven in de vorm van een speciale website en een eigen huisstijl.

Citymaker Groep

Amsterdam

 Twitter 

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact